Volpin, S. G., O. V. Lomakina, I. V. Afanaskin, and YudinV. А. “Feasibility of the Bazhenov Formation Reservoir Hydrodynamic Model”. Russian Journal of Cybernetics, Vol. 2, no. 4, Nov. 2021, pp. 78-86, doi:10.51790/2712-9942-2021-2-4-9.