[1]
B. V. Kryzhanovsky, N. N. Smirnov, V. F. Nikitin, I. M. Karandashev, M. Y. Malsagov, and E. V. Mikhalchenko, “Neural Networks Applications to Combustion Process Simulation”, УК, vol. 2, no. 4, pp. 15-29, Nov. 2021.