[1]
N. V. Zamyatin, G. V. Smirnov, and V. I. Makovkin, “The Kalman Filter for Tank Level Measurements”, УК, vol. 3, no. 2, pp. 31-35, May 2022.