[1]
S. G. Volpin, O. V. Lomakina, I. V. Afanaskin, and YudinV. А., “Feasibility of the Bazhenov Formation Reservoir Hydrodynamic Model”, УК, vol. 2, no. 4, pp. 78-86, Nov. 2021.