KRYZHANOVSKY, B. V.; SMIRNOV, N. N.; NIKITIN, V. F.; KARANDASHEV, I. M.; MALSAGOV, M. Y.; MIKHALCHENKO, E. V. Neural Networks Applications to Combustion Process Simulation. Russian Journal of Cybernetics, v. 2, n. 4, p. 15-29, 30 Nov. 2021.