Kryzhanovsky, B. V., Smirnov, N. N., Nikitin, V. F., Karandashev, I. M., Malsagov, M. Y., & Mikhalchenko, E. V. (2021). Neural Networks Applications to Combustion Process Simulation. Russian Journal of Cybernetics, 2(4), 15-29. https://doi.org/10.51790/2712-9942-2021-2-4-2