(1)
Kryzhanovsky, B. V.; Smirnov, N. N.; Nikitin, V. F.; Karandashev, I. M.; Malsagov, M. Y.; Mikhalchenko, E. V. Neural Networks Applications to Combustion Process Simulation. УК 2021, 2, 15-29.