(1)
Gazya, G. V.; Kukhareva, A. Y.; Melnikova, E. G.; Gazya, N. F. Ergodicity As a Basic Problem of Life Science. УК 2023, 4, 55-64.