(1)
Bobrovskaya, O. P.; Gavrilenko, T. V. Simulation of Mixed Traffic Flows. УК 2023, 4, 39-46.