(1)
Koshcheev, V. P.; Shtanov, Y. N. Noise Suppression of Self-Oscillation (Flutter) Using the Keldysh Model. УК 2022, 3, 36-39.