(1)
Volpin, S. G.; Lomakina, O. V.; Afanaskin, I. V.; YudinV. А. Feasibility of the Bazhenov Formation Reservoir Hydrodynamic Model. УК 2021, 2, 78-86.